parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

Transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas noteikumu pārkāpšana

Nepilnīga TL vadītāja nosūtīšanas deklarācijas uz Latviju aizpildīšana publiskajā saskarnē, kas savienota ar IMI sistēmu

Sods ir pārvadātājam 14 NSV – 42 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.1.1.pants

TL vadītāja nosūtīšanas deklarācijas uz Latviju nenosūtīšana publiskajā saskarnē, kas savienota ar IMI sistēmu, līdz nosūtīšanas laikposma sākumam

Sods ir pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.1.2.pants

TL vadītāja nosūtīšanas deklarācijā uz Latviju ietvertās informācijas neatjaunināšana publiskajā saskarnē, kas savienota ar IMI sistēmu

Sods ir pārvadātājam 14 NSV – 42 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.1.3.pants

Derīgas TL vadītāja nosūtīšanas deklarācijas uz Latviju neuzrādīšana

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.1.4.pants

Derīgas TL vadītāja nosūtīšanas deklarācijas uz Latviju neizsniegšana TL vadītājam

Sods ir pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.1.5.pants

Tādu pārvadājuma pakalpojuma sniegšanas nosacījumu noteikšana, kuri izraisa TL vadītāja nosūtīšanu reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu, ja ir zināms, ka šādas sekas iestāsies, vai ja, ņemot vērā attiecīgus apstākļus, vajadzēja zināt, ka šādas sekas iestāsies

Sods ir nosūtītājam / ekspeditoram / līgumslēdzējam / apakšuzņēmējam 14 NSV – 28 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.1.6.pants

ES dalībvalsts kompetentās institūcijas pieprasīto dokumentu vai ar TL vadītāja nosūtīšanu saistītās informācijas nesniegšana likumā noteiktajos termiņos, izmantojot IMI sistēmu

Sods ir pārvadātājam 42 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 58.1.7.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums