parkapums.lv — Pārkāpumi ir no ceļu satiksmes likuma. 1 NSV (naudas soda vienība) ir 5 EUR.

Pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Speciālās atļaujas (licences) vai Eiropas Kopienas atļaujas izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Sods ir pārvadātājam 56 NSV – 86 NSV

Autopārvadājumu likumā 56.1.pants

Pasažieru komercpārvadājuma ar autobusu veikšana, pārkāpjot licences kartītes vai Eiropas Kopienas atļaujas kopijas izmantošanas noteikumus, kas ietverti normatīvajos aktos par pasažieru komercpārvadājumu ar autobusu veikšanu

Sods ir vadītājam 6 NSV – 14 NSV un pārvadātājam 28 NSV – 56 NSV

Autopārvadājumu likumā 56.2.pants

Starptautisko pasažieru pārvadājumu veikšana, pārkāpjot noteikumus, kas ietverti normatīvajos aktos par starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem

Sods ir 14 NSV – 28 NSV

Autopārvadājumu likumā 56.3.pants

Pasažieru neregulārā vai speciālā regulārā komercpārvadājuma veikšana, pārkāpjot pasažieru neregulāro vai speciālo regulāro pārvadājumu veikšanas noteikumus

Sods ir vadītājam 6 NSV – 14 NSV un pārvadātājam 56 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 56.4.pants

Pasažieru pašpārvadājuma veikšana, pārkāpjot pašpārvadājumu veikšanas noteikumus

Sods ir vadītājam 6 NSV – 14 NSV un pārvadātājam 28 NSV – 56 NSV

Autopārvadājumu likumā 56.5.pants

Pasažieru kabotāžas autopārvadājumus reglamentējošo noteikumu pārkāpšana

Sods ir vadītājam 14 NSV un pārvadātājam 56 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 56.6.pants

Regulas Nr. 1073/2009 17. pantā noteikto kabotāžas pārvadājumu kontroles dokumentu neesība TLī vai to neuzrādīšana pārbaudes laikā uz ceļa

Sods ir vadītājam 14 NSV – 28 NSV un pārvadātājam 56 NSV – 140 NSV

Autopārvadājumu likumā 56.7.pants

Piezīmes:

  • * TL vadītājam pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir, ja, braucot autobusā, minēto pienākumu nav izpildījis pasažieris.
  • ** 4 pārkāpumu uzskaites punktus piešķir, ja CSNg ir iesaistīts arī cita TL vadītājs. Pārējos gadījumos, kad noticis CSNg, pārkāpumu uzskaites punktus nepiešķir.
  • *** Neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem TL, izņemot maršruta taksometrus.

Saīsinājumi:

  • TL - transportlīdzeklis
  • DTLā - diennākts tumšajā laikā
  • DGLā - diennākts gaišajā laikā
  • AGS - avārijas gaismas signalizācija
  • CSN - Ceļu satiksmes noteikumi
  • CSNg - ceļu satiksmes negadījums